PRIVATUMO POLITIKA

https://reklamosideja.eu/ užtikrina, kad asmens duomenys tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu, renkami tik šioje politikoje nustatytais ir aiškiai apibrėžtais tikslais bei toliau nėra tvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu.

https://reklamosideja.eu/ taikydamas organizacines ir technines priemones užtikrina tinkamą asmens duomenų saugumą, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo.

 1. PAGRINDINĖS SĄVOKOS 
 1. 1. 1. Privatumo politika – šios asmens duomenų tvarkymo taisyklės bei slapukų naudojimo informacija, kuri patalpinta interneto svetainėje https://reklamosideja.eu/
 2. 1.2. Internetinė svetainė – svetainė esanti adresu https://reklamosideja.eu/, kurioje svetainės lankytojai gali įvesti asmeninius duomenis atsiskaitant už prekes, užpildyti kontaktinę formą bei duoti sutikimą tvarkyti asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu.

Duomenų valdytojas – juridinis arba fizinis asmuo, kuris vienas arba drauge su kitais nustato asmens duomenų tvarkymo tikslus ir priemones. Šioje Privatumo politikoje duomenų valdytojas – UAB Deimra, įmonės kodas: 304500842, PVM mokėtojo kodas: LT100010869813, buveinės adresas: Tylioji g. 38-15, LT-89308, Mažeikiai, el. p. info@reklamosideja.eu, tel. Nr. +370 602 12799. Duomenų valdytojas  užtikrina, kad duomenų tvarkymas atitiktų BDAR (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) standartus ir būtų užtikrinta fizinių asmenų teisių apsauga.

 • Duomenų subjektas – tinklalapio lankytojas, kurio asmens duomenis Duomenų valdytojas tvarko tiesioginės rinkodaros tikslais.
 • Duomenų tvarkytojas – fizinis ar juridinis asmuo, kuris padeda Duomenų valdytojui, pagal jo suteiktus įgaliojimus, įgyvendinti nustatytus tikslus.
 • Asmens duomenys – fizinio asmens duomenys, kuriuos tvarko Duomenų valdytojas ir pagal kuriuos galima identifikuoti tinklalapio lankytoją, apimant, bet neapsiribojant: vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris ir kt.
 • Duomenų tvarkymas – bet kuris su asmens duomenimis atliekamas veiksmas: rinkimas, užrašymas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, kaupimas, saugojimas, keitimas (papildymas ar taisymas), teikimas, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sujungimas su kitais duomenimis, naikinimas ar kitoks veiksmas arba veiksmų rinkinys. Asmens duomenys renkami, naudojami ir saugomi: automatiniu būdu – skaitmenine forma (pvz., informacinėje sistemoje, naudojant vaizdo kameras ir kt.); neautomatiniu būdu – sistemintame rinkinyje popierine forma.
 • Tiesioginė rinkodara – veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ir paslaugas, siūlyti nuolaidas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų.
 • Sutikimas – laisva valia išreikštas Duomenų subjekto veiksmas, kuriuo jis sutinka dėl asmens duomenų tvarkymo.
 • Priežiūros institucija – Valstybinė asmens duomenų apsaugos inspekcija.

2. BENDROS NUOSTATOS
2.1. Politikoje numatytos pagrindinės asmens duomenų rinkimo, kaupimo ir tvarkymo nuostatos.
2.2. Duomenų subjektas laikomas susipažinusiu su šia Privatumo politika ir ją perskaitęs, kai išreiškia Sutikimą tvarkyti jo Asmens duomenis.
2.3. Su šia Privatumo politika galima susipažinti interneto svetainėje https://reklamosideja.eu/

 1. ASMENS DUOMENŲ RINKIMO, SAUGOJIMO IR NAUDOJIMO TVARKA

3.1. Duomenų  subjektas siųsdamas kontaktinę užklausą, išreiškia sutikimą, kad Duomenų valdytojas tvarkys šiuos jo asmens duomenis:

 • vardą, pavardę;
 • įmonės pavadinimą;
 • pašto adresą;
 • telefono numerį;
 • adresą.

3.2. Svetainės lankytojas pateikdamas savo asmens duomenis patvirtina, jog jie yra tikslūs ir išsamūs.
3.3. Šiuo tikslu gauti registruotų vartotojų asmens duomenys saugomi 3 (trejus) kalendorinius metus nuo kontaktinės formos užklausos pateikimo dienos.
3.4. Duomenų subjektas sutinka, jog tiesioginės rinkodaros tikslu Duomenų valdytojas tvarkys pateiktus su juo susijusius asmens duomenis.
3.5. Tiesioginės rinkodaros tikslu gauti asmens duomenys saugomi 3 (trejus) kalendorinius metus nuo duomenų pateikimo dienos.
3.6. Duomenų valdytojas patvirtina, jog asmens duomenys renkami tik tiesiogiai iš Duomenų subjekto ir nėra renkami iš kitų šaltinių.
3.7. Duomenų valdytojas įsipareigoja neatskleisti tvarkomų Asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus šiuos atvejus:

 • jei yra Duomenų subjekto sutikimas asmens duomenų atskleidimui,
 • vykdant užsakymą ar teikiant kitas paslaugas – Duomenų tvarkytojams, teikiantiems prekių pristatymo ar kitas Pirkėjo užsisakytas paslaugas,
 • teisėsaugos institucijoms pagal teisės aktų reikalavimus,
 • jeigu būtina užkirsti kelią nusikalstomoms veikoms arba būtina jas tirti.
 1. DUOMENŲ SUBJEKTO TEISIŲ ĮGYVENDINIMAS

4.1. Duomenų subjektas suteikia teisę Duomenų valdytojui rinkti, valdyti, tvarkyti ir saugoti su juo susijusius asmens duomenis tokia apimtimi ir tokiais tikslais, kaip numatyta šioje Privatumo politikoje.

4.2. Sutikimą rinkti, tvarkyti, saugoti su juo susijusius asmens duomenis Duomenų subjektas gali atšaukti bet kada, o tiesioginės rinkodaros tikslu tvarkomus asmens duomenis gali atšaukti be jokio papildomo pagrindimo, kreipdamasis į Duomenų valdytoją raštu vienu iš šių būdu:

 • paštu tiesiogiai adresu: Tylioji g. 38-15, LT-89308 Mažeikiai;
 • pašto adresu info@reklamosideja.eu iš to paties el. pašto adreso, kurį nurodė registracijos metu.

4.3. Duomenų valdytojas gavęs  tokį Duomenų subjekto pareikalavimą nedelsiant sustabdo asmens duomenų tvarkymą ir sunaikina su juo susijusius asmens duomenis. Duomenų valdytojas turi teisę netrinti asmens duomenų iš serverio, jeigu jis turi teisėtą pagrindą juos saugoti, kai reikia užtikrinti viešąją tvarką, nusikaltimų tyrimą, nustatymą, prevenciją, ginti svarbius valstybės ekonominius ir finansinius interesus, kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

4.4. Duomenų subjektas, tinkamai save identifikavęs, pateikęs Duomenų valdytojui asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis pateikdamas Duomenų valdytojui prašymą raštu vienu iš šių būdų: paštu ar pristatydamas tiesiogiai adresu: Tylioji g. 38-15, LT-89308 Mažeikiai.

4.5. Jeigu su Duomenų subjekto asmens duomenimis nori susipažinti kitas asmuo, jis privalo pateikti notaro patvirtintą įgaliojimą, o advokatui duomenys teikiami tik pateikus atstovavimo sutartį bei nurodžius duomenų naudojimo tikslą.

4.6. Duomenų valdytojas, gavęs Duomenų subjekto prašymą susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis, atsakymą pateikia per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo paklausimo gavimo dienos. Atsakyme nurodoma ar su Duomenų subjektu asmens duomenys yra tvarkomi ir jei taip, tai kokie bei kam buvo teikti per paskutinius 1 (vienerius) kalendorinius metus.

4.7. Jeigu susipažinęs su savo asmens duomenimis Duomenų subjektas nustato, kad asmens duomenys yra surinkti ar gauti iš neteisėtų šaltinių, ar kad asmens duomenys tvarkomi ne tais tikslais dėl kurių buvo duotas sutikimas, Duomenų subjektas turi teisę kreiptis į Duomenų valdytoją prašydamas sustabdyti Asmens duomenų tvarkymo veiksmus ir (ar) ištrinti su juo susijusius asmens duomenis. Duomenų valdytojas patikrina Duomenų subjekto prašymą ir nustačius, kad prašymas yra pagrįstas, nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 d. d., patenkina Duomenų subjekto prašymą ir apie atliktus veiksmus informuoja raštu.

4.8. Tuo atveju, kai Duomenų subjektas susipažinęs su savo asmens duomenimis nustato, jog jie yra netikslūs ar neišsamūs, kreipdamasis raštu prašo ištaisyti ir/ar papildyti su juo susijusius asmens duomenis. Duomenų valdytojas nustatęs, kad prašymas yra pagrįstas, tvarkomus asmens duomenis pataiso ar papildo nedelsiant bei ne vėliau kaip per  5 d. d. apie atliktus veiksmus informuoja raštu.

4.9. Duomenų subjektas turi teisę reikalauti, kad Duomenų valdytojas jį „pamirštų“, būtent, ištrintų visus su juo susijusius duomenis, jeigu tų duomenų nereikia tikslui dėl kurio buvo rinkti ir tvarkomi ar jeigu Duomenų subjektas atšaukia duotą sutikimą, ar jeigu duomenys tvarkomi pažeidžiant teisės aktų reikalavimus. Duomenų valdytojas tokį prašymą patenkina ne vėliau kaip per 5 d. d. ir informuoja Duomenų subjektą apie atliktus veiksmus.

4.10. Duomenų subjektas, manydamas, kad tvarkant jo asmens duomenis buvo pažeisti jo teisėti interesai, turi teisę kreiptis į Priežiūros instituciją.

 1. ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS PAŽEIDIMO RIZIKOS VEIKSNIAI IR JŲ SPRENDIMAS

5.1. Duomenų valdytojas, siekdamas užtikrinti tinkamą Asmens duomenų apsaugą, įgyvendina šias organizacines ir technines duomenų apsaugos priemones:

5.1.1. Organizacinės

5.1.1.1. Duomenų valdytojas darbo tvarką organizuoja taip, kad būtų užtikrintas saugus kompiuterinių duomenų ir/ar dokumentų bei jų archyvų tvarkymas.

5.1.1.2.  Prieigas prie Duomenų subjekto asmens duomenų suteikia tik tiems Darbuotojams, kuriems jie reikalingi darbo funkcijas atlikti ir tik tiems, kurie yra pasirašę konfidencialumo susitarimus.

5.1.2. Techninės

5.1.2.1. Duomenų valdytojo paskirti duomenų tvarkytojai (paslaugų tiekėjai) veikia tik Duomenų valdytojo įgaliojimu.

5.1.2.2. Asmens duomenys yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo.

5.1.2.3. Užtikrinama  kompiuterinės įrangos apsauga nuo kenksmingos programinės įrangos (antivirusinių programų diegimas, atnaujinimas), o vidinis kompiuterio tinklas – ugniasiene.

 1. SLAPUKŲ NAUDOJIMAS

6.1. https://reklamosideja.eu/ svetainėje  slapukai (cookies) naudojami statistikos tikslais, vertinant svetainės lankomumą bei atskiro turinio populiarumą. Toks duomenų tvarkymas neleidžia tiesiogiai nustatyti svetainės lankytojo tapatybės.

6.2. Slapukai užtikrina svetainės lankytojų vedamų duomenų tikrumą/patikimumą. Taip pat naudojami slapukai, kurie saugo individualių lankytojų informaciją apie jų pasirinktas funkcijas/paslaugas, norint atsiminti ankstesnius vartotojų pasirinkimus. Svetainėje yra apdorojami trečiųjų šalių slapukai, kurie išsaugo vartotojų informaciją siekiant pagerinti jų produktų naudojimo efektyvumą svetainėje (pavyzdžiui, „Google“ kompanijos produktai). Kai kurie iš šių slapukų turi ilgo galiojimo periodą, jie yra sukurti tam, kad išsilaikytų kompiuteryje kaip įmanoma ilgesnį laiko tarpą.

KATEGORIJOS:

Būtinas „Būtini“ slapukai – tai griežtai privalomi slapukai, užtikrinantys funkcionalų naršymą svetainėje, jos siūlomų funkcijų ar paslaugų naudojimą.
Funkcinis „Funkciniai“ slapukai leidžia atsiminti svetainėje pasirinktus duomenų nustatymus. Pavyzdžiui, lankytojo slapyvardį, prisijungimo informaciją, kalbų pasirinktis bei pakeitimus, kuriuos pritaikė svetainėje. Jie yra būtini tam, kad būtų užtikrinti individualių funkcijų pasirinkimai skirtingiems vartotojams.
Vykdomasis „Vykdomieji“ slapukai leidžia atnaujinti svetainės funkcijų nustatymus pagerinant jos veiksmingumą. Jie taip pat gali padėti suvaldyti didelį svetainės lankytojų srautą, proporcingai paskirstant jos išteklius.
Taikomasis / reklaminis Šie slapukai renka informaciją apie svetainės lankytojo naršymo įpročius, kad būtų tikslingai nukreipti reklamų srautai (tiek jūsų, tiek kitose svetainėse), siekiant apriboti rodomų reklamų skaičių bei padėti daryti reklamos kampanijų efektyvumo analizes.

SVETAINĖS SLAPUKAI:

Pavadinimas Panaudojimas Galiojimas Kategorija
_RequestVerificationToken

PHPSESSID

Šie slapukai yra būtini, norint užtikrinti funkcionalų lankytojo naudojimąsi saugių svetainės puslapių funkcijomis. (pavyzdžiui, kontaktinės formos pildymas). Visa surenkama informacija yra anoniminė, kuri naudojama pagerinti svetainės funkcionalumą. Iki sesijos galo Būtinas
ai_user Šis slapukas renka informaciją apie tai, kaip svetainės lankytojai naudoja svetainės resursus. Pavyzdžiui, kuriuos puslapius vartotojai dažniausiai aplanko ar nėra gaunami klaidų pranešimai ir pan. Šis slapukas nerenka informacijos, kuri leistų lankytoją identifikuoti. Visa surenkama informacija yra anoniminė, kuri naudojama pagerinti svetainės funkcionalumą. Iki sesijos galo Funkcinis

TREČIŪJŲ ŠALIŲ SLAPUKAI:

„Google Analytics“ yra žiniatinklio analizavimo įrankis, sukurtas „Google“ kompanijos. Šis įrankis padeda suprasti kaip naudojami lankomos svetainės resursai. Visa informacija, įskaitant ir IP adresą yra perduodama „Google“ ir saugoma jų serveriuose. Duomenų valdytojas šią informaciją naudoja formuojant svetainės lankomumo rodiklių ataskaitas, kurios padeda tobulinti svetainės našumą. Slapukai renka informaciją anonimiškai.

Pavadinimas Panaudojimas Galiojimas Kategorija
_gat

_gtag

_gid

_ga

_lc.visitor_id.*

Šie slapukai naudojami svetainės lankytojų naudojimosi įpročių informacijos rinkimui bei analizei. Pavyzdžiui, svetainės lankytojų skaičius, iš kurių šaltinių lankytojai buvo nukreipti į svetainę, kokiuose puslapiuose bei kurį laiką lankytojai naršė svetainėje. Surinkta informacija yra naudojama formuojant analizes, kurios padėtų tobulinti svetainės naudojimą. Visa surenkama informacija yra anoniminė, kuri naudojama pagerinti svetainės funkcionalumą. 1 metai Funkcinis
PREF Šis slapukas išsaugo svetainės lankytojo nustatomąją informaciją. Pavyzdžiui, pasirinkta puslapio kalba, kiek norima parodyti paieškos rezultatų puslapyje, rezervacijos sistemos pasirinkčių reikšmės, kontaktinės formos pildomi laukai ir pan. Visa surenkama informacija yra anoniminė, kuri naudojama pagerinti svetainės funkcionalumą. 10 metų nuo priskyrimo/ atnaujinimo Funkcinis
 1. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

7.1. Ši Privatumo politika yra įsigaliojusi ir viešai skelbiama interneto svetainėje https://reklamosideja.eu/privatumo-politika/

PRIVATUMO POLITIKA

https://reklamosideja.eu/ užtikrina, kad asmens duomenys tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu, renkami tik šioje politikoje nustatytais ir aiškiai apibrėžtais tikslais bei toliau nėra tvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu.

https://reklamosideja.eu/ taikydamas organizacines ir technines priemones užtikrina tinkamą asmens duomenų saugumą, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo.

 1. PAGRINDINĖS SĄVOKOS 
 1. 1. 1. Privatumo politika – šios asmens duomenų tvarkymo taisyklės bei slapukų naudojimo informacija, kuri patalpinta interneto svetainėje https://reklamosideja.eu/
 2. 1.2. Internetinė svetainė – svetainė esanti adresu https://reklamosideja.eu/, kurioje svetainės lankytojai gali įvesti asmeninius duomenis atsiskaitant už prekes, užpildyti kontaktinę formą bei duoti sutikimą tvarkyti asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu.

Duomenų valdytojas – juridinis arba fizinis asmuo, kuris vienas arba drauge su kitais nustato asmens duomenų tvarkymo tikslus ir priemones. Šioje Privatumo politikoje duomenų valdytojas – UAB Deimra, įmonės kodas: 304500842, PVM mokėtojo kodas: LT100010869813, buveinės adresas: Tylioji g. 38-15, LT-89308, Mažeikiai, el. p. info@reklamosideja.eu, tel. Nr. +370 602 12799. Duomenų valdytojas  užtikrina, kad duomenų tvarkymas atitiktų BDAR (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) standartus ir būtų užtikrinta fizinių asmenų teisių apsauga.

 • Duomenų subjektas – tinklalapio lankytojas, kurio asmens duomenis Duomenų valdytojas tvarko tiesioginės rinkodaros tikslais.
 • Duomenų tvarkytojas – fizinis ar juridinis asmuo, kuris padeda Duomenų valdytojui, pagal jo suteiktus įgaliojimus, įgyvendinti nustatytus tikslus.
 • Asmens duomenys – fizinio asmens duomenys, kuriuos tvarko Duomenų valdytojas ir pagal kuriuos galima identifikuoti tinklalapio lankytoją, apimant, bet neapsiribojant: vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris ir kt.
 • Duomenų tvarkymas – bet kuris su asmens duomenimis atliekamas veiksmas: rinkimas, užrašymas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, kaupimas, saugojimas, keitimas (papildymas ar taisymas), teikimas, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sujungimas su kitais duomenimis, naikinimas ar kitoks veiksmas arba veiksmų rinkinys. Asmens duomenys renkami, naudojami ir saugomi: automatiniu būdu – skaitmenine forma (pvz., informacinėje sistemoje, naudojant vaizdo kameras ir kt.); neautomatiniu būdu – sistemintame rinkinyje popierine forma.
 • Tiesioginė rinkodara – veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ir paslaugas, siūlyti nuolaidas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų.
 • Sutikimas – laisva valia išreikštas Duomenų subjekto veiksmas, kuriuo jis sutinka dėl asmens duomenų tvarkymo.
 • Priežiūros institucija – Valstybinė asmens duomenų apsaugos inspekcija.

2. BENDROS NUOSTATOS
2.1. Politikoje numatytos pagrindinės asmens duomenų rinkimo, kaupimo ir tvarkymo nuostatos.
2.2. Duomenų subjektas laikomas susipažinusiu su šia Privatumo politika ir ją perskaitęs, kai išreiškia Sutikimą tvarkyti jo Asmens duomenis.
2.3. Su šia Privatumo politika galima susipažinti interneto svetainėje https://reklamosideja.eu/

 1. ASMENS DUOMENŲ RINKIMO, SAUGOJIMO IR NAUDOJIMO TVARKA

3.1. Duomenų  subjektas siųsdamas kontaktinę užklausą, išreiškia sutikimą, kad Duomenų valdytojas tvarkys šiuos jo asmens duomenis:

 • vardą, pavardę;
 • įmonės pavadinimą;
 • pašto adresą;
 • telefono numerį;
 • adresą.

3.2. Svetainės lankytojas pateikdamas savo asmens duomenis patvirtina, jog jie yra tikslūs ir išsamūs.
3.3. Šiuo tikslu gauti registruotų vartotojų asmens duomenys saugomi 3 (trejus) kalendorinius metus nuo kontaktinės formos užklausos pateikimo dienos.
3.4. Duomenų subjektas sutinka, jog tiesioginės rinkodaros tikslu Duomenų valdytojas tvarkys pateiktus su juo susijusius asmens duomenis.
3.5. Tiesioginės rinkodaros tikslu gauti asmens duomenys saugomi 3 (trejus) kalendorinius metus nuo duomenų pateikimo dienos.
3.6. Duomenų valdytojas patvirtina, jog asmens duomenys renkami tik tiesiogiai iš Duomenų subjekto ir nėra renkami iš kitų šaltinių.
3.7. Duomenų valdytojas įsipareigoja neatskleisti tvarkomų Asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus šiuos atvejus:

 • jei yra Duomenų subjekto sutikimas asmens duomenų atskleidimui,
 • vykdant užsakymą ar teikiant kitas paslaugas – Duomenų tvarkytojams, teikiantiems prekių pristatymo ar kitas Pirkėjo užsisakytas paslaugas,
 • teisėsaugos institucijoms pagal teisės aktų reikalavimus,
 • jeigu būtina užkirsti kelią nusikalstomoms veikoms arba būtina jas tirti.
 1. DUOMENŲ SUBJEKTO TEISIŲ ĮGYVENDINIMAS

4.1. Duomenų subjektas suteikia teisę Duomenų valdytojui rinkti, valdyti, tvarkyti ir saugoti su juo susijusius asmens duomenis tokia apimtimi ir tokiais tikslais, kaip numatyta šioje Privatumo politikoje.

4.2. Sutikimą rinkti, tvarkyti, saugoti su juo susijusius asmens duomenis Duomenų subjektas gali atšaukti bet kada, o tiesioginės rinkodaros tikslu tvarkomus asmens duomenis gali atšaukti be jokio papildomo pagrindimo, kreipdamasis į Duomenų valdytoją raštu vienu iš šių būdu:

 • paštu tiesiogiai adresu: Tylioji g. 38-15, LT-89308 Mažeikiai;
 • pašto adresu info@reklamosideja.eu iš to paties el. pašto adreso, kurį nurodė registracijos metu.

4.3. Duomenų valdytojas gavęs  tokį Duomenų subjekto pareikalavimą nedelsiant sustabdo asmens duomenų tvarkymą ir sunaikina su juo susijusius asmens duomenis. Duomenų valdytojas turi teisę netrinti asmens duomenų iš serverio, jeigu jis turi teisėtą pagrindą juos saugoti, kai reikia užtikrinti viešąją tvarką, nusikaltimų tyrimą, nustatymą, prevenciją, ginti svarbius valstybės ekonominius ir finansinius interesus, kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

4.4. Duomenų subjektas, tinkamai save identifikavęs, pateikęs Duomenų valdytojui asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis pateikdamas Duomenų valdytojui prašymą raštu vienu iš šių būdų: paštu ar pristatydamas tiesiogiai adresu: Tylioji g. 38-15, LT-89308 Mažeikiai.

4.5. Jeigu su Duomenų subjekto asmens duomenimis nori susipažinti kitas asmuo, jis privalo pateikti notaro patvirtintą įgaliojimą, o advokatui duomenys teikiami tik pateikus atstovavimo sutartį bei nurodžius duomenų naudojimo tikslą.

4.6. Duomenų valdytojas, gavęs Duomenų subjekto prašymą susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis, atsakymą pateikia per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo paklausimo gavimo dienos. Atsakyme nurodoma ar su Duomenų subjektu asmens duomenys yra tvarkomi ir jei taip, tai kokie bei kam buvo teikti per paskutinius 1 (vienerius) kalendorinius metus.

4.7. Jeigu susipažinęs su savo asmens duomenimis Duomenų subjektas nustato, kad asmens duomenys yra surinkti ar gauti iš neteisėtų šaltinių, ar kad asmens duomenys tvarkomi ne tais tikslais dėl kurių buvo duotas sutikimas, Duomenų subjektas turi teisę kreiptis į Duomenų valdytoją prašydamas sustabdyti Asmens duomenų tvarkymo veiksmus ir (ar) ištrinti su juo susijusius asmens duomenis. Duomenų valdytojas patikrina Duomenų subjekto prašymą ir nustačius, kad prašymas yra pagrįstas, nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 d. d., patenkina Duomenų subjekto prašymą ir apie atliktus veiksmus informuoja raštu.

4.8. Tuo atveju, kai Duomenų subjektas susipažinęs su savo asmens duomenimis nustato, jog jie yra netikslūs ar neišsamūs, kreipdamasis raštu prašo ištaisyti ir/ar papildyti su juo susijusius asmens duomenis. Duomenų valdytojas nustatęs, kad prašymas yra pagrįstas, tvarkomus asmens duomenis pataiso ar papildo nedelsiant bei ne vėliau kaip per  5 d. d. apie atliktus veiksmus informuoja raštu.

4.9. Duomenų subjektas turi teisę reikalauti, kad Duomenų valdytojas jį „pamirštų“, būtent, ištrintų visus su juo susijusius duomenis, jeigu tų duomenų nereikia tikslui dėl kurio buvo rinkti ir tvarkomi ar jeigu Duomenų subjektas atšaukia duotą sutikimą, ar jeigu duomenys tvarkomi pažeidžiant teisės aktų reikalavimus. Duomenų valdytojas tokį prašymą patenkina ne vėliau kaip per 5 d. d. ir informuoja Duomenų subjektą apie atliktus veiksmus.

4.10. Duomenų subjektas, manydamas, kad tvarkant jo asmens duomenis buvo pažeisti jo teisėti interesai, turi teisę kreiptis į Priežiūros instituciją.

 1. ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS PAŽEIDIMO RIZIKOS VEIKSNIAI IR JŲ SPRENDIMAS

5.1. Duomenų valdytojas, siekdamas užtikrinti tinkamą Asmens duomenų apsaugą, įgyvendina šias organizacines ir technines duomenų apsaugos priemones:

5.1.1. Organizacinės

5.1.1.1. Duomenų valdytojas darbo tvarką organizuoja taip, kad būtų užtikrintas saugus kompiuterinių duomenų ir/ar dokumentų bei jų archyvų tvarkymas.

5.1.1.2.  Prieigas prie Duomenų subjekto asmens duomenų suteikia tik tiems Darbuotojams, kuriems jie reikalingi darbo funkcijas atlikti ir tik tiems, kurie yra pasirašę konfidencialumo susitarimus.

5.1.2. Techninės

5.1.2.1. Duomenų valdytojo paskirti duomenų tvarkytojai (paslaugų tiekėjai) veikia tik Duomenų valdytojo įgaliojimu.

5.1.2.2. Asmens duomenys yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo.

5.1.2.3. Užtikrinama  kompiuterinės įrangos apsauga nuo kenksmingos programinės įrangos (antivirusinių programų diegimas, atnaujinimas), o vidinis kompiuterio tinklas – ugniasiene.

 1. SLAPUKŲ NAUDOJIMAS

6.1. https://reklamosideja.eu/ svetainėje  slapukai (cookies) naudojami statistikos tikslais, vertinant svetainės lankomumą bei atskiro turinio populiarumą. Toks duomenų tvarkymas neleidžia tiesiogiai nustatyti svetainės lankytojo tapatybės.

6.2. Slapukai užtikrina svetainės lankytojų vedamų duomenų tikrumą/patikimumą. Taip pat naudojami slapukai, kurie saugo individualių lankytojų informaciją apie jų pasirinktas funkcijas/paslaugas, norint atsiminti ankstesnius vartotojų pasirinkimus. Svetainėje yra apdorojami trečiųjų šalių slapukai, kurie išsaugo vartotojų informaciją siekiant pagerinti jų produktų naudojimo efektyvumą svetainėje (pavyzdžiui, „Google“ kompanijos produktai). Kai kurie iš šių slapukų turi ilgo galiojimo periodą, jie yra sukurti tam, kad išsilaikytų kompiuteryje kaip įmanoma ilgesnį laiko tarpą.

KATEGORIJOS:

Būtinas „Būtini“ slapukai – tai griežtai privalomi slapukai, užtikrinantys funkcionalų naršymą svetainėje, jos siūlomų funkcijų ar paslaugų naudojimą.
Funkcinis „Funkciniai“ slapukai leidžia atsiminti svetainėje pasirinktus duomenų nustatymus. Pavyzdžiui, lankytojo slapyvardį, prisijungimo informaciją, kalbų pasirinktis bei pakeitimus, kuriuos pritaikė svetainėje. Jie yra būtini tam, kad būtų užtikrinti individualių funkcijų pasirinkimai skirtingiems vartotojams.
Vykdomasis „Vykdomieji“ slapukai leidžia atnaujinti svetainės funkcijų nustatymus pagerinant jos veiksmingumą. Jie taip pat gali padėti suvaldyti didelį svetainės lankytojų srautą, proporcingai paskirstant jos išteklius.
Taikomasis / reklaminis Šie slapukai renka informaciją apie svetainės lankytojo naršymo įpročius, kad būtų tikslingai nukreipti reklamų srautai (tiek jūsų, tiek kitose svetainėse), siekiant apriboti rodomų reklamų skaičių bei padėti daryti reklamos kampanijų efektyvumo analizes.

SVETAINĖS SLAPUKAI:

Pavadinimas Panaudojimas Galiojimas Kategorija
_RequestVerificationToken

PHPSESSID

Šie slapukai yra būtini, norint užtikrinti funkcionalų lankytojo naudojimąsi saugių svetainės puslapių funkcijomis. (pavyzdžiui, kontaktinės formos pildymas). Visa surenkama informacija yra anoniminė, kuri naudojama pagerinti svetainės funkcionalumą. Iki sesijos galo Būtinas
ai_user Šis slapukas renka informaciją apie tai, kaip svetainės lankytojai naudoja svetainės resursus. Pavyzdžiui, kuriuos puslapius vartotojai dažniausiai aplanko ar nėra gaunami klaidų pranešimai ir pan. Šis slapukas nerenka informacijos, kuri leistų lankytoją identifikuoti. Visa surenkama informacija yra anoniminė, kuri naudojama pagerinti svetainės funkcionalumą. Iki sesijos galo Funkcinis

TREČIŪJŲ ŠALIŲ SLAPUKAI:

„Google Analytics“ yra žiniatinklio analizavimo įrankis, sukurtas „Google“ kompanijos. Šis įrankis padeda suprasti kaip naudojami lankomos svetainės resursai. Visa informacija, įskaitant ir IP adresą yra perduodama „Google“ ir saugoma jų serveriuose. Duomenų valdytojas šią informaciją naudoja formuojant svetainės lankomumo rodiklių ataskaitas, kurios padeda tobulinti svetainės našumą. Slapukai renka informaciją anonimiškai.

Pavadinimas Panaudojimas Galiojimas Kategorija
_gat

_gtag

_gid

_ga

_lc.visitor_id.*

Šie slapukai naudojami svetainės lankytojų naudojimosi įpročių informacijos rinkimui bei analizei. Pavyzdžiui, svetainės lankytojų skaičius, iš kurių šaltinių lankytojai buvo nukreipti į svetainę, kokiuose puslapiuose bei kurį laiką lankytojai naršė svetainėje. Surinkta informacija yra naudojama formuojant analizes, kurios padėtų tobulinti svetainės naudojimą. Visa surenkama informacija yra anoniminė, kuri naudojama pagerinti svetainės funkcionalumą. 1 metai Funkcinis
PREF Šis slapukas išsaugo svetainės lankytojo nustatomąją informaciją. Pavyzdžiui, pasirinkta puslapio kalba, kiek norima parodyti paieškos rezultatų puslapyje, rezervacijos sistemos pasirinkčių reikšmės, kontaktinės formos pildomi laukai ir pan. Visa surenkama informacija yra anoniminė, kuri naudojama pagerinti svetainės funkcionalumą. 10 metų nuo priskyrimo/ atnaujinimo Funkcinis
 1. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

7.1. Ši Privatumo politika yra įsigaliojusi ir viešai skelbiama interneto svetainėje https://reklamosideja.eu/privatumo-politika/